Monday, June 02, 2008

Det nye Europa.

I et muslimdominert område av Birmingham ble to kristne som delte ut traktater og forkynte evangeliet bortvist av en politimann og truet med å bli arrestert for å ha begått såkalt "hatecrime". Les hele saken her.

Thursday, May 08, 2008

Christianculture anbefaler!

Onsdag 7/5 hadde Livets Ord besøk av Peter Halldorf. Jeg anbefaler deg å lytte til samtalen mellom Ulf Ekman og Peter Halldorf på Livets Ords webbtv. Føg denne linken for å se programmet.

Monday, April 28, 2008

Oppfordring til bønn og faste!

Norge Idag kan i dag melde at;

Representanter for tolv kirkesamfunn og elleve kristne organisasjoner er gått sammen om å oppfordre til en felleskristen bønnefaste for barnets rett til mor og far.

I oppropet som du finner hos Ja til ekteskapet står det bl. annet:

Dette er en sterk oppfordring om å gå inn i bønn og faste for ekteskapet og for barnets rett til mor og far. La oss be og faste fram mot Stortingets votering over "Felles ekteskapslov" den 11. juni 2008.
Merk deg at søndag 25. mai 2008 er utpekt som en nasjonal bønne- og fastedag for ekteskapet. Slå deg sammen med andre og søk Herren sammen…

Vi henvender oss med dette til alle kristne i menigheter, organisasjoner og bevegelser, og til det norske folk. Vi oppfordrer alle som ser alvoret, til å samle seg i bønn og faste for ekteskapet mellom mann og kvinne, og for barns rett til mor og far…

I avgjørende stunder har kirken kalt de troende til faste og bønn, etter Jesu egen oppfordring. Vi står nå ved en korsvei og vil samle oss i bønn og faste. Vi vil stå sammen fra alle menigheter og kristne lag og oppfordrer alle som ser alvoret i situasjonen til å slutte opp om en handling som koster noe og som tydeliggjør vår felles overbevisning…

Vi oppfordrer alle som har anledning til det, å avsette tid til bønn og faste. Vi avstår fra sultestreik som politisk pressmiddel, men henvender oss med vår bønn og forsakelse til Gud.


Les mer hos Ja til ekteskapet

Friday, April 25, 2008

E-poststafett mot ny ekteskapslov!

I følge avisen Vårt Land har sentrale kristne ledere med katolsk, luthersk og pinsekarismatisk bakgrunn satt igang en e-poststaffet mot den nye ekteskapsloven. Ved å gå inn på nettstedet Foreldrerett.no kan du signere et opprop og med et klikk sende din personlige protest til samtlige stortingspolitikere. Jeg oppfordrer deg til å gå inn og signere, og at du sender linken videre til alle du kjenner , med oppfordring om å signere. Les forøvrig artikkelen om oppropet i Vårt Land

Wednesday, April 23, 2008

Å lyde Gud mer enn mennesker.

Jeg er oppvokst i Norge og er glad i mitt land. Vi er velsignet med en natur som kan ta pusten fra enn. Vi er velsignet med oljerikdom. Vi lever i en fredfulldel av verden. Det er mye å være takknemlig for. Vi har et land som i 1000 år har vært bygd på evangeliet og de kristne verdier. Fra å være et land med småkonger på hver en haug, hvor vold og blodhevn var fremtredene verdier, gikk Norge til å bli en samlet nasjon hvor kristendommen ble premissleverandør for de verdiene som vårt land ble bygd på. Kristendommen ble limet som holdt nasjonen sammen og gav en felles verdiforankring og forståelse. På et slikt grunnlag ble nasjonen Norge bygd.
Det har derfor vært lett å være en kristen i Norge. Det har i liten grad vært et problem å være tro mot Gud og samtidig kjenne lojalitet og tilknytning til nasjonen Norge. Faktisk er det slik at Bibelen selv pålegger den kristne til å være lojale mot det landet de bor i.

Paulus sier i Rom.13,1-7:
Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom. For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros. Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Betal også skatt av samme grunn. For myndighetene er Guds tjenere og har ansvar for alt slikt. Gi alle det du skylder dem. Betal skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, vis respekt for den som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære.

Kristne blir også oppfordret til å be for landets ledere i 1.Tim 2.1-2:
Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.

Kristne som lever ved dette er på mange måter de mest lojale borgere et land kan ha. Men når dette er sagt, så er ikke dette Bibelens siste ord om forholdet mellom den kristne og staten. Det går en grense når myndighetene begynner å pålegge den kristne noe som strider med Guds Ord som den kristne er bundet til ved sin samvittighet. Da er Bibelen klar; Da Johannes og Peter ble kastet i fengsel på grunn av sin forkynnelse og pålagt av de jødiske myndighetene å ikke forkynne eller lære i Jesu navn var Peter og Johannes svar krystallklart: Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.(Ap.gj.4.19-20) Etter å ha blitt fengslet nok en gang på grunn av sin forkynnelse og pålagt å ikke tale i Jesu navn, gir apostlene nok en gang en klar melding til jødenes råd: En skal lyde Gud mer enn mennesker. (Ap.gj.5.29)

Dessverre ser det nå ut til i at vi er i ferd med å nærme oss en situasjon hvor vi som kristne kan bli nødt til å velge om vi skal være tro mot Gud eller mot vårt land og våre myndigheter. Vi har en regjering som gjennom å føre en svært aggressive kampanje mot kristne og evangeliet i vårt land, har lagt grunnen for at vi som kristne mot vår vilje i større og større grad blir nødt til å leve som et marginalisert parallellsamfunn i vårt eget land.
Anniken Huitfeldts uttalelser i stortingets spørretime hvor hun gir signaler om at kristne friskoler må lære at homofili er naturlig, er å tråkke over en grense hvor vi som kristne blir nødt til å si med apostlene: ”En skal lyde Gud mer enn mennesker.”

Tuesday, January 08, 2008

Bloggpause.

Som vel de fleste av bloggens lesere har fått med seg, er det en stund siden siste oppdatering her på min blogg. Slik det ser ut for meg nå, vil nok fortsatt bli lite bloggaktivitet på meg i en tid framover. I mellomtiden vil jeg anbefale bloggen til Bjørn Olav Hansen for de som ikke allerede leser den.

Monday, November 19, 2007

Vårt samfunn og det kristne menneskesynet. Del 6

Jeg startet denne artikkelserien med å vise til Peter Singer og hans etiske tenkning. Dette fordi vi i dag er i ferd med å fjerne oss fra det kristne menneskesynet, noe som vil få praktiske konsekvenser, på samme måte som det fikk store praktiske konsekvenser for antikkens verden at det kristne menneskesynet fikk gjennomslag. Og det er verd å merke seg at det er først og fremst for de svake i samfunnet konsekvensene blir størst. Dette så vi klart og tydelig illustrert i Peter Singers etiske tenkning og menneskesyn, som ligger svært nær antikkens hedenske menneskesyn. Ønsker vi oss virkelig et slikt samfunn?

Tegnene på at vi beveger oss i en slik retning er mange. På mange måter er vi tilbake til en dyrkning av de idealistiske, men urealistiske kroppene som grekerne dyrket, med en påfølgende forakt for det som er svakt, sykt og som ikke når opp til idealene. Vi tar liv av barn i mors mage, og i enkelte europeiske land har man også begynt å ta liv av syke, både barn og voksne. Vårt samfunns behandling av syke består mer i å gjenopprette funksjondyktighet slik at man kan være en samfunnsnyttig borger, en det er å behandle med utgangspunkt i barmhjertighet og omsorg(Selv om det skal sies at de fleste helsepersonell som regel har omsorg for pasienten). Med andre ord; er du frisk og arbeidsdyktig er du verdifull, er du syk eller gammel, er du en byrde og mindre verdt. I Nedreland er det opprettet et politisk parti som arbeider for legalisering av sex med barn.

Det er svært naivt å tro at man kan forandre det grunnleggende premisset for hvordan man ser på mennesket, uten at det har konsekvenser. Ideer har konsekvenser, det er ikke likegyldig hvilket menneskesyn man har. Trond Berg Eriksen sier: Filosofisk sett er vel den viktigste lærdommen av et historisk studium at menneskebilder alltid også er normative, uansett hvor vitenskapelig fundert de enn måtte være… man kan ikke påstå at mennesket er fritt eller ufritt, guddommelig eller dyrisk uten at man dermed forbereder livsmønstre hos dem det gjelder. Menneskebilder har en tendens til å bli selvoppfyllende profetier i samme grad som man tror at de stemmer med virkeligheten. Vi lever nemlig ikke bare ut fra hvem vi faktisk er, men også ut fra hvem vi tror vi er. (Helse i hver dråpe, s.103). Det kristne menneskesynet, at alle mennesker er skapt i Guds bilde og er like mye verd, er den beste garantien mot en utvikling av et samfunn som kvitter seg med sine svakeste, noe som på et gitt tidspunkt kan være hvem som helst av oss.

Denne artikkelserien ble opprinnelig skrevet som en kritikk av dagens samfunnsutvikling og hvordan avkristningen av den vestlige verden fører oss tilbake til et samfunn og et menneskesyn som ligner svært på den som fantes i antikken med de konsekvenser det medfører. Jeg ønsket også å belyse hvordan kristendommen og dens menneskesyn fikk praktiske konsekvenser for hvordan man behandlet barn, syke, gamle, fattige og andre svake grupper. Men jo mer jeg leste om de kristne i antikken og tidlig middelalder og deres barmhjertighetsarbeid, jo mer ubekvem ble jeg på vegne av meg selv og oss som er dagens kristne, i den vestlige verden. Ser vi Kristus i vår neste som lider nød, er syk, er ensom osv. og gjør vi noe med det?
På mange måter har jo det offentlige samfunn overtatt mye av det som opprinnelig sprang ut av det kristne barmhjertighetsarbeidet, og det kan nok ha bidratt til at vi som kristne har mistet bevisstheten om vårt ansvar for de som er i nød og har det vanskelig. Jeg tror at det er viktig at vi som kristne blir mer bevisst disse sidene av evangeliet, særlig dersom samfunnsutviklingen fortsetter som nå. Dersom man forkaster premisset at Gud finnes, og at mennesket er skapt i Guds bilde, er det veldig enkelt at samfunnet på et gitt tidspunkt aksepterer en gradering av menneskeverdet i likhet med det Peter Singer gjør. Da blir noen mennesker verd å ta vare på og andre ikke. Kanskje vi på nytt vil oppleve at det blir de kristne som tar hånd om de gruppene som samfunnet ikke finner det verdt å bry seg om, eller holde liv i? Uansett så trenger vi å gjøre oss selv mer bevisst på Jesu ord: Det dere gjorde mot en av mine minste brødre, gjorde dere mot meg. (Matt.25.40)


Litteratur:
Helse i hver dråpe.Trond Berg Eriksen, Universitetsforlaget.

Tekster i etikk. Per Ariansen, Inga Bostad, Steinar Mathisen og Øyvind Rabbås, Unipub as.

De apostoliske fedre. Luther forlag.

Følelser og moral. Arne Johan Vetlesen, Nortvedt, Gyldendal.

Mending bodies, saving souls. Guenter Risse, Oxford university press.

The birth of the hospital in the Byzantine empire. Timothy Miller, The John Hopkins university press.

Health care and the rise of christianity. Hector Avalos, Hendrickson publishers.

The rise of christianity. Rodney Stark, HarperSanFransico.

How the catholic church buildt western civilization. Thomas Woods Jr., Regnery publishing.

How christianity changed the world. Alvin Schmidt, Zondervan.